PERSÓNUVERNDARSTEFNA

 

I. ALMENNT

Stefna þessi tekur til meðferðar Skeljungs IS ehf., Skútuvogi 1, 104 Reykjavík á persónuupplýsingum um viðskiptavini
sína. Skeljungur heitir því að gæta fyllsta trúnaðar og virða rétt viðskiptavina sinna varðandi meðferð
persónuupplýsinga um þá. Okkur er umhugað um persónuvernd og við viljum að viðskiptavinir okkar viti hvernig við
meðhöndlum persónuupplýsingar um þá. Stefna þessi tekur til persónuupplýsinga hvort sem þeim er safnað og þær
varðveittar með rafrænum hætti, á pappír eða með öðrum hætti. Stefnan tekur til skráningar, vörslu og vinnslu á
persónuupplýsingum sem falla undir stefnuna. Stefnan er aðgengileg á heimasíðu Skeljungs (www.skeljungur.is).
Viðskiptavinum er bent á stefnuna í innskráningarferli þegar þeir sækja um þjónustu frá okkur og eru þeir þar beðnir
um að samþykkja hana sérstaklega.

 

II. PERSÓNUVERNDARLÖGGJÖFIN

Um meðferð persónuupplýsinga gilda lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga eins og þau eru á
hverjum tíma, sem og viðkomandi gerðir samningsins um Evrópska efnahagssvæðið. Taka lögin m.a. á vinnslu,
vörslu og miðlun persónuupplýsinga. 

 

III. ÁBYRGÐ

Skeljungur ber ábyrgð á skráningu persónuupplýsinga og meðferð þeirra upplýsinga í starfsemi sinni um viðskiptavini
sína. 

 

IV. PERSÓNUVERNDARUPPLÝSINGAR SEM VIÐ SÖFNUN

Skeljungur safnar og varðveitir m.a. eftirfarandi persónuupplýsingum um viðskiptavini sína á grundvelli samnings
við viðskiptavini (t.a.m. samþykktra skilmála), gildandi persónuverndarlöggjafar og (þar sem við á) samþykkis
viðskiptavina: 

 • TTengiliðaupplýsingar, svo sem nafn, kennitala, heimilisfang, netfang og símanúmer. T.d. þegar viðskiptavinir
  sækja sjálfir um lykil eða kort á heimasíðu okkar eða þegar viðskipta vinir hringja eða senda okkur tölvupóst
  og óska eftir viðskiptum. Einnig getum við safnað tengiliðaupplýsingum ef þú samþykkir að fá efni frá okkur
  í markaðstengdum tilgangi.
 • Banka- og greiðsluupplýsingar, bankareikningur og/eða kortanúmer. Slíkar upplýsingar fáum við frá
  viðskiptavinum okkar með sömu leið og tengiliðaupplýsingar, sem og þegar þeir eiga viðskipti við okkur. 
 • Upplýsingar um þjónustu- og/eða vörukaup, svo sem um dagsetningu viðskipta, hvar viðskiptin áttu sér stað
  og hvað var keypt. Slíkar upplýsingar fáum við þegar viðskiptavinir eiga viðskipti við okkur. 
 • Upplýsingar um viðskiptamannaflokk og veltu getur viðskiptavinur valið um að veita okkur þegar hann sækir
  um að fara í reikningsviðskipti hjá okkur. Einnig söfnum við upplýsingum um vanskilaskrá þeirra einstaklinga
  sem vilja stofna til slíkra viðskipta við okkur, með þeirra samþykki. 
 • Upptökur í eftirlitmyndavélum á stöðvum okkar. 
 • Samskiptasaga. Þegar viðskiptavinir hafa samband við okkur, hvort sem það er fyrirspurn, beiðni um
  þjónustu eða annað, þá geymum við þá samskiptasögu. T.a.m. eru símtöl við þjónustuverið hljóðrituð og
  tölvupóstar geymdir í vissum tilvikum
 • Ef þú skráir þig inn á þjónustuvef okkar þá munum við einnig safna saman upplýsingum um lykilorð þitt.
 • Við söfnum upplýsingum sem vafri þeirra sem heimsækja heimasíður okkar senda, þ.e.
 • gögn sem geta falið í sér upplýsingar eins og IP-tölu, tegund vafra, síður þjónustunnar sem viðskiptavinur heimsækir, tíma og dagsetningu heimsóknar, þann tíma sem viðskiptavinur varði á þessum síðum og önnur talnagögn. 

Að jafnaði fáum við framangreindar upplýsingar beint frá viðskiptavini en upplýsingarnar kunna þó að koma frá þriðja
aðila, t.d. Credit Info, stjórnvöldum og/eða þjónustuveitendum viðskiptamanna. Þá kann persónuupplýsinga að vera
safnað af netinu, bæði af heimasíðum, samfélagsmiðlum og gagnabönkum.

 

V. TILGANGUR SÖFNUNAR PERSÓNUUPPLÝSINGA

Við söfnum og geymum persónuupplýsingar um viðskiptavini okkar m.a. í eftirfarandi tilgangi: 

 • Til að geta veitt viðskiptavinum okkar þá þjónustu sem þeir óska eftir, hvort sem það er að senda þeim lykil eða kort heim að dyrum eða taka á móti greiðslum svo viðskiptavinir geti keypt eldsneyti á Orkustöðvum sem og í verslunum samstarfsaðila og/eða í tengslum við aðrar vörur og þjónustu sem við bjóðum upp á eða höfum milligöngu um. Að öðru leyti til að framfylgja skilmálum okkar. 
 • Til að geta uppfyllt skyldur okkar samkvæmt bókhaldslögum, samkvæmt beiðnum frá opinberum yfirvöldum og stofnunum og öðrum ákvæðum laga.
 • Til að geta, eftir atvikum, gefið viðskiptavinum tilboð í reikningsviðskipti (viðskiptakort) en í þeim tilvikum óskum við eftir upplýsingum um viðskiptamannaflokk og veltu.
 • Til að geta tekið ákvörðun um viðskiptakjör og hvort stofna eigi til reikningsviðskipta óskum við eftir upplýsingum úr vanskilaskrá um þá einstaklinga.
 • Upptökum úr í eftirlitsmyndavélum er safnað og þær geymdar í öryggis- og eignavörsluskyni.
 • Til að geta sent viðskiptavinum upplýsingar um afslætti, ofurdaga og tilboð samstarfsaðila, að því gefnu að viðskiptavinir samþykki slíkt. 
 • Til að geta sent viðskiptavinum upplýsingar sem eru sérsniðnar að þeim, svo sem á afmælis degi þeirra, um þrepaskiptan afslátt, að því gefnu að viðskiptavinir samþykki slíkt. 
 • Til að svara fyrirspunum viðskiptavina okkar og bregðast við óskum þeirra. 
 • Til að senda viðskiptavinum mikilvægar upplýsingar sem tengjast þjónustu okkar við þá, t.d. upplýsingar um breytingar á skilmálum og annað sem tengist þjónustu okkar við þá.
 • Til að hafa samband við viðskiptavini til að veita þeim upplýsingar eða vera þeim innan handar í tengslum við þá þjónustu sem viðskiptavinirnir hafa óskað eftir.
 • Til að geta greint og gert áætlanir innan fyrirtækisins, við markaðsrannsóknir, til að bæta þjónustu okkar og tekið saman tölfræðilegar upplýsingar í gæða- og markaðsstarfi, t.a.m. hegðun í tryggðarkerfum.

 

VI. SÖFNUN OG NOTKUN Í MARKAÐSTENGDUM TILGANGI

Ef viðskiptavinir samþykkja getum við notað persónuupplýsingarnar þeirra til að gera þeim kunnugt um almenn
afsláttarkjör vara og/eða þjónustu frá okkur, eignartengdum félögum eða samstarfsfélögum og sent þeim annað
markaðsefni sem við teljum að þeir gætu haft áhuga á. Auk þess getum við sent viðskiptavinum upplýsingar sem eru
sérsniðnar að þeim svo sem tilboð á afmælisdegi þeirra, þrepaskiptan afslátt sem tekur mið af fjölda keyptra lítra
viðskiptavina og/eða markaðsefni sem beinist að búsetu þeirra. Þá getum við notað upplýsingar til að vinna
tölfræðilegar upplýsingar í gæða- og markaðsstarfi. Þessi samskipti geta átt sér stað í gegnum tölvupóst, síma,
bréfasendingar eða SMS. Við munum þó leitast við að hafa þessi samskipti hófleg.


Innt er eftir samþykki viðskiptavina á heimasíðu Skeljungs þegar þeir sækja sjálfir um lykil eða kort. Viðskiptavinir
munu einnig geta komið samþykki sínu á framfæri með því að senda okkur tölvupóst á personuvernd@skeljungur.is.
Viðskiptavinir geta afturkallað samþykki sitt hvenær sem er til að koma í veg fyrir að fá sendar upplýsingar í
markaðstengdum tilgangi í framtíðinni. Viðskiptavinir geta afturkallað með því að fara á heimasíðu okkar og afskrá
sig, smella á tengil í tölvupósti sem þeir hafa fengið frá okkur, senda tölvupóst á personuvernd@skeljungur.is eða
með því að hringja í 444-3000

 

Ekki er víst að afturköllunin taki tafarlaust gildi en við munum reyna að verða við slíkri beiðni eins fljótt og mögulegt
er. Ef viðskiptavinir vilja ekki fá markaðstengt efni frá okkur, getum við samt haldið áfram að hafa samband við þá og
sent viðskiptavinum nauðsynlegar upplýsingar í tengslum við þjónustu okkar og/eða lögum samkvæmt. 

 

VII. MIÐLUN

Við munum ekki selja persónuupplýsingar um viðskiptavini né miðla þeim til þriðja aðila án þess að samþykki
viðskiptavinar fyrir miðluninni liggi fyrir, nema þar sem Skeljungi er það skylt samkvæmt lögum eða í þeim tilvikum
sem talin eru upp í stefnu þessari.


Skeljungi er heimilt að miðla persónuupplýsingum til þriðja aðila (vinnsluaðila) sem er þjónustuveitandi,
umboðsmaður eða verktaki Skeljungs, í þeim tilgangi að ljúka við verkefni fyrir viðskiptavininn eða veita viðskiptavini
þjónustu eða vöru sem hann hefur beðið um eða samþykkt. Okkur er einnig heimilt að deila upplýsingum með
vinnsluaðilum þegar það er nauðsynlegt til að vernda brýna hagsmuni, t.d. við innheimtu á vanskilakröfu. Skeljungur
deilir einnig upplýsingum, í tölfræðilegum tilgangi, með vinnsluaðilum sem vinna með fyrirtækinu við gæða- og
markaðsstarf. Skeljungur afhendir vinnsluaðilunum einungis þær persónuupplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir
vinnsluaðila í framangreindum tilgangi og gerir fyrirtækið þá samning þar sem þeir undirgangast skyldu um að halda
upplýsingum um viðskiptavini öruggum og nota þær einungis í framangreindum tilgangi. 

 

VIII. ÖRYGGI OG VERNDUN UPPLÝSINGA 

Við leggjum mikla áherslu á að tryggja öryggi og vernda persónuupplýsingar viðskiptavina okkar. Skeljungur hefur því yfir að skipa innra eftirlitskerfi sem á að tryggja að ávallt skulu gerðar viðeigandi tæknilegar og skipularslegar öryggisráðstafanir.

Við munum tilkynna viðskiptavinum án ótilhlýðilegrar tafar ef það kemur upp öryggisbrot er varðar persónuupplýsingarnar þeirra, sem hefur í för með sér mikla áhættu fyrir þá. Með öryggisbroti í framangreindum skilningi er átt við brot á öryggi sem leiðir til óviljandi eða ólögmætrar eyðingar persónuupplýsinga sem eru sendar, varðveittar eða unnar á annan hátt, eða að þær glatist, breytist, verði birtar eða aðgangur veittur að þeim í leyfisleysi.

Athygli viðskiptavina er þó vakin á því að viðskiptavinur ber ábyrgð á persónuupplýsingum, t.d. nafni, kennitölu og mynd, sem viðskiptavinur kýs að deila á almennum vettvangi, t.d. í gegnum spjallrás eða Facebook síðu Skeljungs. 

 

IX.  GEYMSLUTÍMI GAGNA

Við reynum eftir fremsta megni að halda persónuupplýsingum um viðskiptavini nákvæmum og áreiðanlegum og
uppfæra þær eftir þörfum. Við varðveitum persónuupplýsingar um viðskiptavini í þann tíma sem telst nauðsynlegur
nema lengri geymslutíma sé krafist eða hann leyfður samkvæmt lögum. Við munum yfirfara og endurskoða verkferla
okkar varðandi varðveislu á persónuupplýsingum um viðskiptavini að jafnaði einu sinni á ári m.a. með tilliti til
varðveislutíma þeirra. Ef við ákveðum að okkur sé ekki heimilt að vinna með þær áfram, munum við hætta allri vinnslu
með persónuupplýsingarnar frá þeim tíma. Ef möguleiki er á að persónuupplýsinganna kunni að vera
þörf síðar til að uppfylla lagaskyldur, t.d. gagnvart skattyfirvöldum, eða til að höfða eða verjast réttarkröfu,
munum við taka afrit af hlutaðeigandi persónuupplýsingum og varðveita þær á öruggu formi eins lengi og nauðsyn
ber til

 

X.  RÉTTINDI VIÐSKIPTAVINA

Viðskiptavinir eiga rétt á og geta óskað eftir eftirfarandi upplýsingum og aðgerðum með því að senda skriflega fyrirspurn á personuvernd@skeljungur.is: 

a) að fá að vita hvaða persónuupplýsingar eru skráðar um sig, hvernig þær eru tilkomnar og unnar auk þess að fá aðgang að þeim.

b) að persónuupplýsingar um sig séu uppfærðar og leiðréttar.

c) að persónuupplýsingum um sig sé eytt, ef ekki er lengur málefnaleg ástæða til að varðveita þær.

d) að andmæla og/eða takmarka hvernig persónuupplýsingar séu unnar.

e) að afturkalla samþykki sitt til vinnslu þegar vinnsla byggist á þeirri heimild, með sama hætti og viðskipta vinur gaf það og/eða með því að senda á okkur skriflegt erindi á personuvernd@skeljungur.is.

 

Beiðni viðskiptavina verður tekin til greina og viðskiptavinum veittar ofangreindar upplýsingar (þegar það á við) innan hæfilegs tíma, þó með þeim takmörkunum sem réttindi og frelsi annarra gera, þ.m.t. viðskiptaleyndarmál og hugverkaréttindi. Athygli er vakin á að innheimt er sérstakt ljósritunargjald ef farið er fram á fleiri en eitt afrit. Viðskiptavini  verður  tilkynnt  og  honum  gefin  skýring  ef  töf  verður  á  afgreiðslu  eða  ef  ekki  er  unnt  að verða við beiðninni að fullu eigi síðar en mánuði frá móttöku hennar. 

Ef viðskiptavinir eru ósáttir við vinnslu félagsins á persónuupplýsingum geta þeir sent erindi til Persónuverndar (www.personuvernd.is).

 

XI. PERSÓNUVERND BARNA

Heimasíða Skeljungs eru ætlaðir einstaklingum sem eru í það minnsta orðnir 17 ára. Við krefjumst þess að
einstaklingar yngri en 17 ára gefi ekki upp persónuupplýsingar í gegnum síðurnar. Það er stefna okkar að hvorki
safna né varðveita persónuupplýsingar um neinn einstakling yngri en 17 ára.

 

XII. BREYTINGAR

Persónuverndarstefnan er endurskoðuð reglulega og kann því að taka breytingum. Viðskiptavinum er því ráðlagt
að kynna sér persónuverndarstefnuna reglulega en breytingar á stefnunni öðlast gildi við birtingu á heimas
íðu fyrirtækisins; http://www.skeljungur.is. Við tökum öllum athugasemdum um persónuverndarstefnuna fagnandi og
hvetjum viðskiptavini til að senda okkur fyrirspurnir.

 

XIII. SPURNINGAR OG AÐSTOÐ

Hægt er að hafa samband við okkur með málefni er varða meðferð persónuupplýsinga með því að senda skriflega fyrirspurn á personuvernd@skeljungur.is og/eða með því að hringja í 444-3000. 

 

Þessi stefna var sett þann 5. ágúst 2022